کُردتودی اخبار کردستان، ایران و جهان

ساخت دانشـکده علـوم اقتصــادی و اجتماعــی در دانشگاه کردستان ساخت دانشـکده علـوم اقتصــادی و اجتماعــی در دانشگاه کردستان رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کردستان از ایجاد دانشـکده علـوم اقتصــادی و اجتماعــی در آینده ای نزدیک در دانشگاه کردستان خبر داد و

ساخت دانشـکده علـوم اقتصــادی و اجتماعــی در دانشگاه کردستان

ناصر یوسفی, رییس دانشکده علوم انسانی, داشنگاه کردستان, ساخت دانشگاه جیدد, بودجه دانشگاه, ایجاد رشته

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کردستان از ایجاد دانشـکده علـوم اقتصــادی و اجتماعــی در آینده ای نزدیک در دانشگاه کردستان خبر داد و گفت: در جریـان برگـزاری کنفرانـس بیـن المللـی کـه چنـد وقـت پیـش گـروه اقتصـاد در دانشـکده برگـزار کرد از دکتـر واعـظ مهـدوی معـاون سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی مجـوز سـاخت یـک دانشـکده دیگـر بـرای دانشـکده علـوم انسـانی گرفته ایـم و در حـال حاضـر مشـغول تعییـن مکان یابـی و نقشـه و بودجـه آن هسـتیم.

به گزارش کُردتودی، به نقل از کرددانش، دکتــر ناصــر یوســفی رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کردستان درباره بودجه این دانشکده اظهار داشت: بودجــه دانشــکده بر مبنــای دو بودجــه تقســیم بنــدی می شــود 1- بودجــه جــاری کــه بــرای امــورات جــاری اســت و -2بودجــه تجهیــزات کــه ایــن بودجـه نیـز خـود بـه دو دسـته تقسـیم میشـود بودجـه اداری و بودجـه آزمایشـگاهی.

 

وی افزود: بودجــه جــاری دانشــکده برحســب تعـداد دانشـجویان و اسـاتید تعییـن می شـود این دانشکده مــا چیــزی حــدود یک میلیــارد تومــان بودجــه جــاری داریــم. امــا متاســفانه چــون بودجــه تجهیـزات در اختیـار معاونـت پژوهشـی و اداره مالــی ســازمان مرکــزی اســت دقیقــا مقــدار مشــخصی را بــرای مــا مشــخص نمی کننــد.

 

دکتر یوسفی به تشریح اقدامات انجام شده دانشکده علوم انسانی در زمان مدیریت خود(از سال 94 تا 96) پرداخت و گفت: در طـول یکسـال و نیـم گذشـته بالـغ بـر یـک میلیـارد و ده میلیـون تومـان پـروژه در سـطح دانشــکده انجــام شــده اســت کــه رقــم قابــل توجهــی می باشــد.

 

وی ادامه داد: اقداماتــی کــه در ایــن زمینــه انجــام داده ایــم شامل تعمیر, تجهیز و راه اندازی کتابخانه ماموستا هه ژار که برای این موضوع هزینه ای بالغ بر 500میلیون تومان صرف شده است, تهیه فضای مناسب برای اداره آموزش دانشکده با هزینه ای نزدیک به 50 میلیون تومان, اتـاق انجمن هـای علمـی بـا تشـکیل 12 اتـاق بـرای ایـن انجمن هـا کـه بـرای ایـن کار نیـز هزینـه ای حـدود 20 میلیـون تومـان انجـام شـده اسـت.

 

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کردستان تصریح کرد: از دیگر کارهای انجام شده در این دانشکده نصب یک آسانسور با هزینه حدود 80میلیون تومان, سنگ فرش کردن کف ساختمان شماره 2دانشکده که تقریبا 70میلیون تومان صرف آن شده است, تجهیز کلاس های آموزشی برای دانشجویان ارشد و دکترا با هزینه ای بالغ بر 40میلیون تومان, تعمیر اساسی اتاق اساتید در ساختمان شماره 1که این کار نیز هزینه ای حدود 30میلیون تومان در بر داشته است, ایجاد یک سالن 50نفره برای کارگاه های آموزشی و دفاع که هزینه ای حدود 30میلیون تومان صرف آن شده است, تجهیز آزمایشگاه روانشناسی با هزینه ای نزدیک به 30میلیون تومان, ایجاد یک تالار 80نفری با اسم مستوره اردلان با هزینه حدود 30میلیون تومان, طرح زیباسازی و هنری داخل دانشکده با هزینه ای تقریبا 40میلیون تومانی, نصب مجسمه در لابی سالن شماره 2با هزینه ای بالغ بر 10میلیون تومان و چندین طرح دیگر است.

 

 وی در مورد برنامه های آینده این دانشکده گفت: از کارهای برنامه ریزی شده برای امسال در این دانشکده, ایجـاد چنـد مجسـمه از مشـاهیر و بـزرگان علـم در حیـاط دانشـکده و جلـو درب ورودی دانشـکده, ایجـاد کلینیـک حقوقـی و در حوزه آموزشـی و پژوهشـی گرفتـن مجوز ایجاد رشـته های جدید و همچنین گرفتـن مجـوز چنـد نشـریه علمـی پژوهشـی بـرای گروه هـا است.

 

یوسفی از ایجاد دانشـکده علـوم اقتصــادی و اجتماعــی در آینده ای نزدیک در دانشگاه کردستان خبر داد و گفت: در جریـان برگـزاری کنفرانـس بیـن المللـی کـه چنـد وقـت پیـش گـروه اقتصـاد در دانشـکده برگـزار کرد از دکتـر واعـظ مهـدوی معـاون سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی مجـوز سـاخت یـک دانشـکده دیگـر بـرای دانشـکده علـوم انسـانی گرفته ایـم و در حـال حاضـر مشـغول تعییـن مکان یابـی و نقشـه و بودجـه آن هسـتیم.

 

وی تاکید کرد:  ایـن دانشـکده تحـت عنـوان دانشـکده علـوم اقتصــادی و اجتماعــی در دانشگاه کردستان ســاخته می شــود.

 

انتهای پیام/M.I

 

شنبه 6 خرداد 1396 | 08:52

کد خبر : 25147

منتشر کننده : الف ک/kd

هیچ نظری ثبت نشده است!

کردتودی نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام *
 

کد امنیتی Captcha image
 
   

گزارش و تحلیل:

آرشیو گزارش و تحلیل
 

کُردتودی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید